โครงการฝึกอบรม หลักสูตร วิวัฒนาการของโลก AI และ การใช้งาน ChatGPT เพื่อภารกิจภาครัฐ


18 July 2566
5349

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิวัฒนาการของโลก AI และ การใช้งาน ChatGPT เพื่อภารกิจภาครัฐ (AI Trends and Using ChatGPT for Government Missions)

การเติบโตและการพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบที่แผ่ขยายตัวทั้งในสังคมและอุตสาหกรรมทุกสาขา รวมถึงภาครัฐด้วย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐจะต้องเข้าใจการทำงานและการประยุกต์ใช้งาน AI เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับปรุงกระบวนการทำงานในภาครัฐให้เข้ากับยุคปัจจุบัน

การใช้งาน ChatGPT เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการตัดสินใจและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการภาครัฐ โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาของ AI และการใช้งาน ChatGPT ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยการให้ข้อมูลทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานในภาครัฐ

หลักสูตรอบรมนี้ ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐได้คิดออกแบบตัวอย่างโครงการทางด้านข้อมูลและ AI เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับผู้เรียนอื่น ๆ ในหลักสูตร เพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและเสริมทักษะร่วมกัน สร้างความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเองในภาครัฐ รวมถึงการวางนโยบาย การกำกับดูแลภารกิจ และการออกแบบและควบคุมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

จำนวนรุ่น และจำนวนผู้อบรม

จำนวน 3 รุ่น /รุ่นละ 40  ท่าน

รูปแบบการอบรมและสิ่งที่ต้องจัดเตรียม

การอบรมในรูปแบบการบรรยายและสาธิตแนวทางใช้งาน ChatGPT พร้อมฝึกปฏิบัติและอภิปราย

ระยะเวลาการฝึกอบรม​

รุ่นที่ 1 จัดอบรมในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566       เวลา 9:00 – 16:00 น.

รุ่นที่ 2 จัดอบรมในวันที่ 12-13 กันยายน 2566      เวลา 9:00 – 16:00 น.

รุ่นที่ 3 จัดอบรมในวันที่ 21-22 กันยายน 2566      เวลา 9:00 – 16:00 น.

เงื่อนไขการจบหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมฯ จึงจะถือว่าผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร (e-certificate)

รายชื่อวิทยากรในการอบรม

 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน AI และ ChatGPT

ตารางการฝึกอบรม

วลา

หัวข้อ

เนื้อหา

วันที่ 1

9:0012:00

Data Driven Era, Basic and AI Background: ยุคของการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พื้นฐานและการทำงานของ AI

 

 

·     การมาถึงของ Data Driven ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนงานภาครัฐ

·     AI คืออะไร AI เรียนรู้ได้อย่างไร ในภาษาที่ง่าย

·     หลักการเบื้องหลัง Deep Learning และ Reinforcement Learning โมเดลยอดนิยมสำหรับการสร้าง AI ในยุคนี้  

·     รู้เท่าทันเครื่องมือ กรณีศึกษา และ อาชญากรรมที่ใช้ AI

·     การปรับแก้ภาพ การสร้างภาพวิดีโอปลอม การสร้างเสียงปลอม และการตรวจจับ

·     แนวโน้ม โอกาส ทิศทางอนาคตการปรับใช้งาน AI ในด้านต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์ รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ แว่นตาสำหรับโลกเสมือนจริง (AR/VR) และ เมตาเวอร์ส

·     ความเลวร้ายและเรื่องที่ต้องเตรียมพร้อมเกี่ยวกับ AI ได้แก่ สถานการณ์ที่ AI ตัดสินใจได้ยาก รวมถึงแง่มุมจริยธรรม สังคมและกฎหมาย

13:0014:30

ChatGPT Use Cases for Government: กรณีใช้งาน ChatGPT สำหรับงานภาครัฐ

การฝึกใช้งาน ChatGPT เพื่อช่วยงานภาครัฐ  

·   การใช้ Chat GPT ช่วยร่างหนังสือ และ เอกสารเชิญชวน

·   การใช้ Chat GPT ช่วยร่างข้อความประชาสัมพันธ์

·   การใช้ Chat GPT ช่วยร่างกำหนดการจัดงานสัมมนา

·   การใช้ Chat GPT ช่วยสืบค้นและเปรียบคุณลักษณะของครุภัณฑ์เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง

·   การใช้ Chat GPT ช่วยร่างเอกสารข้อกำหนด (TOR)

·   การใช้ Chat GPT ช่วยร่างบทความภาษาอังกฤษ

·     การใช้ Chat GPT ช่วยการแปล

เวลา

หัวข้อ

เนื้อหา

วันที่ 2

9:00 12:00

กิจกรรมกลุ่ม: ร่วมคิดและพัฒนาโครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลและ AI กับภาครัฐ

กิจกรรมกลุ่มย่อย ร่วมกันพัฒนาแนวคิดและข้อเสนอโครงการ

13:00 16:00

นำเสนอโครงการและอภิปรายความคิดเห็น

นำเสนอทีละกลุ่มด้วยสไลด์

สถานที่ฝึกอบรม

สำหรับรุ่นที่ 1 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ หรือ📍 https://goo.gl/maps/CZ38ZGZdDfQFWLgu6
สำหรับรุ่นที่ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ หรือ📍 https://goo.gl/maps/SeZNZX8Ny4mdBBNP7

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร จำนวน  6,000 บาท ต่อท่าน

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนดังกล่าว

 • ค่าลงทะเบียนเป็นราคาที่รวม VAT ร้อยละ 7 เรียบร้อยแล้ว และ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ กิจกรรมอื่นใดนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดไว้ (ค่าเดินทางและค่าที่พัก)
 • ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการฝึกอบรม (pdf file) 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรายละเอียด ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นสำคัญ ซึ่ง DGA จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกอบรม ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไม่ถึง 36 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดอบรมในรอบเวลาที่กำหนด แก่ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินเข้ามาแล้วเต็มจำนวน จึงจะเปิดรุ่นถัดไป
 •  

การรับสมัคร

 • รุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ : https://forms.office.com/r/7cm56KCb3Z
 • กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 1. ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเข้าบัญชีในนาม

           สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

           บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013 – 0 – 20735 – 7 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

           (กรุณาโอนเงินก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย 7 วัน)

 1. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาให้ท่าน
 • สแกนใบนำฝาก (Pay-in Slip) โอนเงิน
 • ระบุชื่อผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
 • ระบุชื่อหน่วยงาน และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของหน่วยงาน) 13 หลัก
 1. ส่งเอกสารที่มีรายละเอียดตามข้อที่ 2 มายัง e-mail : dcc_division@dga.or.th, dcp_division@dga.or.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

   1. นางชญาภา แก้วธำรงค์             หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3498
   2. นายสุเมธ สุทธิกุล                   หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3439
   3. นางสาวธีระตา ตุลาพันธุ์            หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3474
   4. นางสาวฐายิกา ภู่ธงแก้ว            หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3476
   5. นางสาวสุพนิดา ดำรงปัญจวงศ์    หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3478
   หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcc_division@dga.or.th, dcp_division@dga.or.th

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)

  ที่อยู่ ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถ.รางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

  โทร  02 612 6060

  โทรสาร 02 612 6013

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  dcc_division@dga.or.th, dcp_division@dga.or.th

ใช้ ChatGPT ช่วยร่างหนังสือราชการ คำกล่าวเปิดงานและเขียนข้อควาโปรโมทงาน