หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565


10 July 2566
2974

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และ เจ้าหน้าที่ในองค์กร ของหน่วยงานภาครัฐ
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา สาระสำคัญของ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 รวมทั้งการจัดทำประกาศ คำสั่ง การตรวจสอบความสอดคล้องตาม พ.ร.บ.ฯ ของบริการภายในหน่วยงานของท่าน นอกจากนั้นในส่วนของเนื้อหาหลักผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐสำหรับการขออนุญาตซึ่งมีการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตามระดับความพร้อมของหน่วยงานหรือบริการ และการดำเนินการอื่นหลังการเข้ารับบริการ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

จำนวนรุ่น และจำนวนผู้อบรม

จำนวน 2 รุ่น / รุ่นละ 40 ท่าน ขึ้นไป

รูปแบบการอบรมและสิ่งที่ต้องจัดเตรียม

การอบรมในรูปแบบการบรรยาย และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มีการจัดกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ หาแนวทางการจัดการกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงแพลตฟอร์มกลาง

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม – คอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคล สำหรับสำหรับกิจกรรม Workshop โดยสามารถนำไปใช้ประกอบรายงานการเข้าการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม

รุ่นที่ 1 จัดอบรมในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30 – 16:00 น.

รุ่นที่ 2 จัดอบรมในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30 – 16:00 น.

รุ่นที่ 3 จัดอบรมในวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2566 เวลา 08:30 – 16:00 น.

เงื่อนไขการจบหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมฯ จึงจะถือว่าผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร (e-certificate)

รายชื่อวิทยากรในการอบรม

 • ดร.ธีรวัฒน์ โรจนไพฑูรย์ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ
 • นางสาวพิมพ์ชนก เจ๊กภู่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ
 • นายธนัตถ์ โอมพรนุวัฒน์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส 2 ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ

ตารางการฝึกอบรม

เวลา

หัวข้อ

เนื้อหา

วันที่ 1

08:30 – 09:00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม

09:00 – 09:05 น.

เปิดการอบรม

        ผู้บริหาร สพร. กล่าวต้อนรับ

09:05 – 10.30 น.

การบรรยาย
เรื่อง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

        วัตถุประสงค์

        ความเป็นมา

        สาระสำคัญ

10.30 – 10.45 น.

พักเบรก

10.45 – 12.00 น.

การบรรยาย
เรื่อง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

        วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระดับเริ่มต้น และ ระดับมาตรฐาน ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบ

12:00 – 13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14.30 น.

ฝึกอบรม (Workshop 1)
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

        การตรวจสอบสิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการ

        การลงทะเบียนอีเมล

        การจัดทำประกาศช่องทางการติดต่อ

        การจัดทำประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาต

        การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บฯ

14.30 – 14.45 น.

พักเบรก

14:45 – 15:45 น.

ฝึกอบรม (Workshop 1 ต่อ
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

        การจัดทำคำสั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่

        การจัดทำฐานข้อมูลใบอนุญาตอย่างง่าย

        การแปลงเอกสารและการจัดเก็บ

15:45 – 16:00 น.

สรุปการอบรมวันที่ 1

        สรุปเนื้อหา วันที่ 1 โดยวิทยากร (Wrap Up)

 วันที่ 2

09.00 – 10.30 น.

การบรรยาย
เรื่อง กระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ

          การสืบค้นข้อมูล

          การพิสูจน์และยืนยันตัวตน

          การจัดทำแบบคำขอและยื่นคำขอ

          การตรวจสอบและพิจารณาคำขอ

          การอนุมัติ

          การชำระค่าธรรมเนียม

10.30 – 10.45 น.

พักเบรก

10.45 – 12.00 น.

การบรรยาย
เรื่อง กระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ (ต่อ)

          การออกใบอนุญาต และเอกสารอื่น

          การจัดส่งใบอนุญาต และเอกสารอื่น

          การติดตามแจ้งเตือนสถานะ

          การประเมินความพึงพอใจ

          การแสดงใบอนุญาต

          มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

12:00 – 13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.

ฝึกอบรม (Workshop 2)  กระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ

          โจทย์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการเปลี่ยนแปลงกระบวนภาครัฐมาเป็นดิจิทัล เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงาน

14.30 – 14.45 น.

พักเบรก

14:45 – 15:45 น.

ฝึกอบรม (Workshop 2 ต่อ)  กระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ

          นำเสนอกลุ่มละ 15 นาที

15:45 – 16:00 น.

สรุปการอบรมวันที่ 2

          สรุปเนื้อหา วันที่ 2 โดยวิทยากร (Wrap Up)

สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมปิกนิก (Picnic Hotel Bangkok) ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เพื่อดูเส้นทางการเดินทาง หรือ https://goo.gl/maps/CW5WyHso2XTYUYVF9

โทรศัพท์สอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ 02 245 7999

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร จำนวน  6,999 บาท ต่อท่าน (รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร)

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนดังกล่าว

 • ค่าลงทะเบียนเป็นราคาที่รวม VAT ร้อยละ 7 เรียบร้อยแล้ว และ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ กิจกรรมอื่นใดนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดไว้ (ค่าเดินทางและค่าที่พัก)
 • ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการฝึกอบรม (pdf file) 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรายละเอียด ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นสำคัญ ซึ่ง DGA จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์อบรมในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไม่ถึง 25 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดอบรมในรอบเวลาที่กำหนด แก่ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินเข้ามาแล้วเต็มจำนวน จึงจะเปิดรุ่นถัดไป

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 1. ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเข้าบัญชีในนาม

           สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

           บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013 – 0 – 20735 – 7 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

           (กรุณาโอนเงินก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย 7 วัน)

 1. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาให้ท่าน
 • สแกนใบนำฝาก (Pay-in Slip) โอนเงิน
 • ระบุชื่อผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
 • ระบุชื่อหน่วยงาน และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของหน่วยงาน) 13 หลัก
 1. ส่งเอกสารที่มีรายละเอียดตามข้อที่ 2 มายัง e-mail : dcc_division@dga.or.th, dcp_division@dga.or.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

 1. นางสาวชญาพร แสนรัมย์           หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3492
 2. นายสุเมธ สุทธิกุล                    หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3439
 3. นางสาวธีระตา ตุลาพันธุ์             หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3474
 4. นางสาวฐายิกา ภู่ธงแก้ว             หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3476
 5. นางสาวสุพนิดา ดำรงปัญจวงศ์     หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3478

หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcp_division@dga.or.th

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)

  ที่อยู่ ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถ.รางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

  โทร  02 612 6060

  โทรสาร 02 612 6013

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  dcc_division@dga.or.th, dcp_division@dga.or.th