หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)


6 July 2566
1583

หลักสูตร หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ในปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานรวมทั้งการให้บริการประชาชนกันอย่างกว้างขวาง อาจกล่าวได้ว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มและทุกระดับโดยความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการข้อมูล เป็นปัจจัยความรู้ที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในยุคดิจิทัล ช่วยให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐสามารถวิเคราะห์ออกแบบและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริง ลดการพึ่งความรู้สึกหรือข้อมูลปรุงแต่ง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกันเอง (Connected and Open Government) ได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการด้านบริหารจัดการข้อมูลยังพบปัญหาอุปสรรคต่อการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ (1) ปัญหาการค้นหาข้อมูล เช่น ข้อมูลกระจัดกระจายหลายแหล่ง ขาดการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (2) ปัญหาการเข้าถึงข้อมูล เช่น หน่วยงานไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล มีวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่ยากและใช้เวลานาน (3) ปัญหาด้านคุณภาพข้อมูล เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบัน ไม่มีการกำหนดนิยามที่ชัดเจน จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการนำหลักการของธรรมาภิบาลข้อมูล Data Governance มาเป็นกลไกในการกำหนดทิศทาง ควบคุม และทวนสอบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและความมีคุณภาพของข้อมูล เพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

จำนวนรุ่น และจำนวนผู้อบรม

จำนวน 3 รุ่น /รุ่นละ 40  ท่าน

รูปแบบการอบรมและสิ่งที่ต้องจัดเตรียม

การอบรมในรูปแบบการบรรยายและสาธิตแนวทางการจัดทำพร้อมแจก Template และตอบข้อซักถามเชิงปฏิบัติ

ระยะเวลาการฝึกอบรม

รุ่นที่ 1 จัดอบรมในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566          เวลา 9:00 – 16:00 น.

รุ่นที่ 2 จัดอบรมในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566        เวลา 9:00 – 16:00 น.

รุ่นที่ 3 จัดอบรมในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566       เวลา 9:00 – 16:00 น.

เงื่อนไขการจบหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมฯ จึงจะถือว่าผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร (e-certificate)

รายชื่อวิทยากรในการอบรม

 • ผศ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต
 • อ.ดร.เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต
 • อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

ตารางการฝึกอบรม

หัวข้อ

เนื้อหา

วันที่ 1

09:00 – 12:00 น.

แนวคิดบริหารจัดการข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Management and Data Governance Concept)

 

§  ที่มา ความหมายและความสำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูล

§  หลักการบริหารจัดการข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล

§  แนวคิดกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework for Government) 

§  การบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล (Data Life Cycle) และองค์ประกอบของการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Component)

13:00 – 16:00 น.

กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

(Data Governance Framework)

§  องค์ประกอบที่สำคัญ การพัฒนาแผนปฏิบัติการและติดตาม

§  ขั้นตอนหลัก ๆ และการเริ่มต้นดำเนินการ การจัดการองค์กร การมอบหมายหน้าที่และ ความรับผิดชอบ

§  การประเมินความพร้อม ข้อพึงเตรียมการ และ พิจารณา

§  นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง

§  การบรรจุ Data Governance ลงในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

§  Data Governance เพื่อการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูล

วันที่ 2

09:00 – 16:00 น.

Workshop  : การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล

 

 

การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลโดยการใช้ชุดข้อมูลจริงที่หน่วยงานได้จัดเตรียมไว้ มาฝึกปฏิบัติการตามกระบวนการของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ดังนี้

§ การใช้งาน Template สำหรับตรวจประเมิน Data Governance

§ การจัดทำนโยบายและมาตรฐานในองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (Roles and Responsibility)

§ การจัดทำชุดข้อมูล (Dataset)

§ การจัดทำเมทาดาตาและพจนานุกรมข้อมูล (Metadata and Data Dictionary)

§ การจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog)

§ การจำแนกระดับชั้นของข้อมูล (Data Classification)

§ ผู้เรียนทดลองดำเนินการ ทำการนำเสนอและอภิปราย

 

สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมปิคนิค รางน้ำ (Picnic Hotel Bangkok) Scan เพื่อดูเส้นทางการเดินทาง หรือ Click : https://goo.gl/maps/CW5WyHso2XTYUYVF9

โทรศัพท์สอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ 02 245 7999

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร จำนวน  7,700 บาท ต่อท่าน (รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร)

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนดังกล่าว

 • ค่าลงทะเบียนเป็นราคาที่รวม VAT ร้อยละ 7 เรียบร้อยแล้ว และ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ กิจกรรมอื่นใดนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดไว้ (ค่าเดินทางและค่าที่พัก)
 • ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการฝึกอบรม (pdf file) 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรายละเอียด ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นสำคัญ ซึ่ง DGA จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกอบรม ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไม่ถึง 25 ท่าน

การรับสมัคร

 • รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ที่ : https://forms.office.com/r/wbniZRcbjL

       กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 1. ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเข้าบัญชีในนาม

           สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

           บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013 – 0 – 20735 – 7 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

           (กรุณาโอนเงินก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย 7 วัน)

 1. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาให้ท่าน
 • สแกนใบนำฝาก (Pay-in Slip) โอนเงิน
 • ระบุชื่อผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
 • ระบุชื่อหน่วยงาน และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของหน่วยงาน) 13 หลัก
 1. ส่งเอกสารที่มีรายละเอียดตามข้อที่ 2 มายัง e-mail : dcc_division@dga.or.th, dcp_division@dga.or.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

 1.  นางชญาภา แก้วธำรงค์           หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3498
 2.  นายสุเมธ สุทธิกุล                   หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3439
 3.  นางสาวธีระตา ตุลาพันธุ์           หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3474
 4.  นางสาวฐายิกา ภู่ธงแก้ว           หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3476
 5.  นางสาวสุพนิดา ดำรงปัญจวงศ์   หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3478

หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcc_division@dga.or.th, dcp_division@dga.or.th

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)

  ที่อยู่ ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถ.รางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

  โทร  02 612 6060

  โทรสาร 02 612 6013

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  dcc_division@dga.or.th, dcp_division@dga.or.th