หลักสูตรการใช้งาน Social Media สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการสื่อสารและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย


5 July 2566
1007

หลักสูตรการใช้งาน Social Media สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการสื่อสารและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ปัจจุบันมีสื่อออนไลน์ หรือ Social Media ของหน่วยงานภาครัฐเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดการใช้งานเพื่อสื่อสารและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จากเรื่องดังกล่าวสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล Social Media ของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและระดับท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและความสำคัญของการใช้งาน และการบริหารจัดการ Social Media ของหน่วยงานในการสื่อสารและบริการประชาชน มีความพร้อมต่อการสื่อสารและบริการประชาชนในยุคที่พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสามารถสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่สนใจ

จำนวนรุ่น และจำนวนผู้อบรม

จำนวน 3 รุ่น / รุ่นละ 40  ท่าน ขึ้นไป

รูปแบบการอบรมและสิ่งที่ต้องจัดเตรียม

การอบรมในรูปแบบการบรรยายและสาธิตแนวทางการหลักสูตร Social Media For Government และตอบข้อซักถามเชิงปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียม Notebook เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ไฟล์ประกอบการบรรยายในรูปแบบ PDF File
 • ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • จัดอบรมในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 30 – 16.30 น.
 • จัดอบรมในวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 30 – 16.30 น.

เงื่อนไขการจบหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมฯ จึงจะถือว่าผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร (e-certificate)

รายชื่อวิทยากรในการอบรม

 • ขจร เจียรนัยพานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Social Media (CEO The Zero Publishing)

ตารางการฝึกอบรม

 

หัวข้อ

วิทยากร

Module 1: ใช้ Social media อย่างไร? ให้ภาพลักษณ์องค์กรดี

1

08.30-09.00 .

พิธีเปิด หลักสูตรการใช้งาน Social Media สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

 

09.00-09.30 น.

         เทรนด์การใช้ Social Media ของประเทศไทย

 

09.30-10.30 น.

          จุดแข็งของสื่อออนไลน์แต่ละแพลตฟอร์ม Facebook YouTube Twitter และ Tiktok

          Case Study การใช้ Social Media ที่โดดเด่นขององค์กรอื่นๆ

 

Module 2: การจัดการ Social Media ต้องทำอะไรบ้าง?

2

10.30-12.00 น.

         วิธีการใช้งานและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย (Security)

 

12.00-13.00 น.

พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.

         การผลิต Content ให้สวยงามและเหมาะสมแต่ละช่องทางต้องทำอย่างไร(Size ขนาดของการผลิตชิ้นงาน Content,วิธีการเลือกรูปผู้บริหาร, วิธีการ LIVE ถ่ายทอดสดที่ดี)

         การผลิตคลิป TikTok และ Reels สำหรับหน่วยงานรัฐ

 

14.00-14.30 น.

         Do & Don’t สิ่งที่ควรทำ และ ไม่ควรทำ ในฐานะ แอดมิน

         Case Study

 

Module 3 แนวทางการให้บริการประชาชนผ่าน Social Media

3

14.30-15.00 น.

          แนะนำเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้งานในออนไลน์

         Case Study วิธีการตอบและการให้ข้อมูลประชาชน, แนวทางการตอบคำถาม

 

15.00-15.30 น.

         Crisis Management วิธีการรับมือลูกค้าหัวร้อน หรือ ดราม่า ในออนไลน์

         Fake News วิธีตรวจสอบและชี้แจง

 

15.30-16.00 .

บทสรุป: ทำไมต้องใช้ช่องทาง Social Media ใช้แล้วให้อะไร

 

16.00-16.30 .

พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร

 

โรงแรมปิกนิก (Picnic Hotel Bangkok)  ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ดูเส้นทางการเดินทาง  https://goo.gl/maps/CW5WyHso2XTYUYVF9

โทรศัพท์สอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ 02 245 7999

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร จำนวน  3,900 บาท ต่อท่าน

หมายเหตุ :

 • ค่าลงทะเบียนเป็นราคาที่รวม VAT ร้อยละ 7 เรียบร้อยแล้ว และ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ กิจกรรมอื่นใดนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดไว้ (ค่าเดินทางและค่าที่พัก)
 • ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการฝึกอบรม (pdf file) 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรายละเอียด ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นสำคัญ ซึ่ง DGA จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์อบรมในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไม่ถึง 30 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดอบรมในรอบเวลาที่กำหนด แก่ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินเข้ามาแล้วเต็มจำนวน จึงจะเปิดรุ่นถัดไป

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 1. ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเข้าบัญชีในนาม

       สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

       บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013 – 0 – 20735 – 7 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

       (กรุณาโอนเงินก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย 7 วัน)

 1. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาให้ท่าน
 • สแกนใบนำฝาก (Pay-in Slip) โอนเงิน
 • ระบุชื่อผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
 • ระบุชื่อหน่วยงาน และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของหน่วยงาน) 13 หลัก

ส่งเอกสารที่มีรายละเอียดตามข้อที่ 2 มายัง e-mail : dcp_division@dga.or.th

การรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับรุ่นที่ 1

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่

       (รุ่นที่ 1) https://forms.office.com/r/JKjBy0Hqzt 

       กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

 1. นางสาวชญาพร แสนรัมย์         หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3492
 2. นายสุเมธ สุทธิกุล                  หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3439
 3. นางสาวธีระตา ตุลาพันธุ์           หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3474
 4. นางสาวฐายิกา ภู่ธงแก้ว           หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3476
 5. นางสาวสุพนิดา ดำรงปัญจวงศ์   หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3478

หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcp_division@dga.or.th

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)

  ที่อยู่ ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถ.รางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

  โทร  02 612 6060

  โทรสาร 02 612 6013

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  dcc_division@dga.or.th, dcp_division@dga.or.th

การรับสมัคร