หลักสูตร Cybersecurity Awareness


4 July 2566
1468

หลักสูตร Cybersecurity Awareness โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรทุกลำดับชั้น ในองค์กรการหน่วยงานภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและความสำคัญในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และมีความตระหนักในการใช้งานระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีความปลอดภัย โดย มีการนำหลักแนวคิดในการประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกระการใดๆ และมีการนำมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีหลักการ โดยจะเน้นความเข้าใจง่ายในการนำเสนอและ สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะช่วยส่งต่อไปยังหน่วยงานก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่สนใจ

จำนวนรุ่น และจำนวนผู้อบรม

จำนวน 3 รุ่น / รุ่นละ 40  ท่าน ขึ้นไป

รูปแบบการอบรมและสิ่งที่ต้องจัดเตรียม

การอบรมในรูปแบบการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

จำนวนรุ่นและจำนวนผู้อบรม

จำนวน 3 รุ่น / รุ่นละ 40  ท่าน ขึ้นไป

ระยะเวลาการฝึกอบรม

รุ่นที่ 1 จัดอบรมในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 8:30 – 17:30 น.

รุ่นที่ 2 จัดอบรมในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 8:30 – 17:30 น.

รุ่นที่ 3 จัดอบรมในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 8:30 – 17:30 น.

เงื่อนไขการจบหลักสูตร

เข้าร่วมศึกษาตลอดหลักสูตร ณ โรงแรมที่จัดอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด

รายชื่อวิทยากรในการอบรม

 • นายปณิธาน เขินอำนวย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • นายคมกริช คำสวัสดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าทีมปฏิบัติการการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ตารางการฝึกอบรม

 

เวลา

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

08.30 09.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม

 

09.0009.30 น.

ประธานกล่าวเปิดงาน ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

 

09.30 – 10.30 น.

– Cybersecurity คืออะไร

กฎหมาย/มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity

 

10.30 – 10.45 น.

พักเบรก

 

10.45 – 12.00 น.

ทำไมถึงต้องมี Cybersecurity

พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
รูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์

 

12.0 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30 น.

– Cyber Safety อย่างไร

รู้ทัน ป้องกันภัย

– New Digital Trend

 

14.30 – 14.45 น.

พักเบรก

 

14.45 – 17.30 น.

การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย

 

สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรม ปิคนิค รางน้ำ กรุงเทพฯ Click : https://goo.gl/maps/b6zCdEvagvoanThY6

หรือ Scan เพื่อดูเส้นทาง

โทรศัพท์สอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ 02 245 7999

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร จำนวน  3,900 บาท ต่อท่าน (รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร)

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนดังกล่าว

 • ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการฝึกอบรม (pdf file)

       ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดอบรมในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่ำกว่าจำนวน 33 ท่าน ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 1. ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเข้าบัญชีในนาม

      สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

      บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013 – 0 – 20735 – 7 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

      (กรุณาโอนเงินก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย 7 วัน)

 1. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาให้ท่าน
 • สแกนใบนำฝาก (Pay-in Slip) โอนเงิน
 • ระบุชื่อผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
 • ระบุชื่อหน่วยงาน และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของหน่วยงาน) 13 หลัก
 1. ส่งเอกสารที่มีรายละเอียดตามข้อที่ 2 มายัง e-mail : dcc_division@dga.or.th, dcp_division@dga.or.th

การรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับรุ่นที่ 1 – 2 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และรุ่นที่ 3 จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่

       (รุ่นที่ 1) https://forms.office.com/r/uzLWCT5cMA

       (รุ่นที่ 2) https://forms.office.com/r/HdrSMPj4sR

       (รุ่นที่ 3) https://forms.office.com/r/disdVWc6jL

       หรือ Scan QR Code เพื่อสำรองที่นั่ง

       กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

 1. นายโกศล อาชวสิริพันธ์            หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3485
 2. นางสาวธีระตา ตุลาพันธุ์           หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3474
 3. นางสาวฐายิกา ภู่ธงแก้ว           หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3476
 4. นางสาวสุพนิดา ดำรงปัญจวงศ์   หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3478

    หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcc_division@dga.or.th, dcp_division@dga.or.th

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)

  ที่อยู่ ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถ.รางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

  โทร  02 612 6060

  โทรสาร 02 612 6013

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  dcc_division@dga.or.th, dcp_division@dga.or.th

เพิ่มเพื่อน


แอด DGA เป็นเพื่อน เพื่อติดตามข่าวสารรัฐบาลดิจิทัล