โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566


9 December 2565
2656

        สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy: TDGA) หรือ ทีดีจีเอ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน ภาครัฐสามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายองค์กร เพื่อยกระดับสู้การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสามารถ   ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการบูรณาการการทำงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรภายใต้โครงการฯ นี้ จำนวนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่ 

 • หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO#9)
  อบรมวันที่ 3 มี.ค – 23 มิ.ย 66 (ทุกวันศุกร์)
  เปิดรับสมัครวันที่ 28 พ.ย 65 – 15 ก.พ 66
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12  (e-Government Executive Program: e-GEP#12)
  อบรมวันที่ 7 ก.พ – 30 พ.ค 66 (ทุกวันอังคาร)
  เปิดรับสมัครวันที่ 28 พ.ย 65 – 23 ม.ค 66
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 4 (Digital Transformation Program: DTP#4)
  อบรมวันที่ 10 พ.ค – 30 ส.ค 66 (ทุกวันพุธ)
  เปิดรับสมัครวันที่ 28 พ.ย 65 – 20 เม.ย 66
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 หลักสูตรมีค่าใช้จ่าย §
ติดต่อสอบถาม :  คุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์    080 045 3501
                    คุณโชติมา รอชัยกุล           080 045 3011
                    คุณทัชวรรณ โอภาสขจรเดช  080 045 3329

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

 รับจำนวนจำกัด !!! ได้ที่ https://tdga.dga.or.th/index…/th/page/public-training.html