หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Knowledge for Digital Transformation) สำหรับบุคลากรของกระทรวงพลังงาน


15 กุมภาพันธ์ 2564
917

หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 

(Digital Knowledge for Digital Transformation) 

สำหรับบุคลากรของกระทรวงพลังงาน