โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ด้านการออกแบบและวางแผนการบริหารงานบุคลากรไปสู่ดิจิทัลสำหรับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


22 มกราคม 2564
340

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ “ด้านการออกแบบและวางแผนการบริหารงานบุคลากรไปสู่ดิจิทัล”

สำหรับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ

1
2

0. PDPA — Introduction and Gov Data Sharing

17 ครั้ง
3
4

2. PDPA — Introduction and Gov Data Sharing

14 ครั้ง
5

3. PDPA — Legitimate Interest

14 ครั้ง
6

4. PDPA — Contract

14 ครั้ง
7

5. PDPA — Consent

15 ครั้ง
8

6. PDPA — Implementation Role Model

14 ครั้ง
9
10
11