โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ด้านการออกแบบและวางแผนการบริหารงานบุคลากรไปสู่ดิจิทัลสำหรับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


22 มกราคม 2564
1234

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ “ด้านการออกแบบและวางแผนการบริหารงานบุคลากรไปสู่ดิจิทัล”

สำหรับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย