หลักสูตรการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)


16 November 2563
934

หลักสูตรการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

จัดฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น

คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 63 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 63

(ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะหน่วยงานราชการที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเท่านั้น)

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่น ในวันอังคารที่ 8 ธ.ค.63 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

(สามารถ Download ประกาศรายชื่อด้านล่างค่ะ)

สามารถเช็ครายชื่อประกาศผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม (ด้านล่าง)  (ปิดการลงทะเบียนเนื่องจากเต็มตามจำนวนแล้ว)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) มีภารกิจหลักในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐเพื่อให้สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลเปิดภาครัฐจึงถือเป็นประเด็นสำคัญและถือเป็นภารกิจเร่งด่วน สถาบัน TDGA จึงได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)” ขึ้น ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 2 วัน (รวมจำนวน 12 ชั่วโมง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่หน่วยงานครอบครองในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่ถูกต้อง เหมาะสม ประชาชนทั่วไปและนักพัฒนาสามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้โดยง่ายและสะดวก 

เอกสารแนบ

1
2