หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10


9 August 2563
766

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2563

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10

(e-Government Executive Program: e-GEP)

อบรมระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 – 21 มีนาคม 2564

เอกสารแนบ

1
2
3
4

ครั้งที่ 10_Big Data Strategy

6 ครั้ง
5

ครั้งที่ 9_Workshop DGF

3 ครั้ง
6

ครั้งที่ 9_DG_eGEP10

1 ครั้ง
7

ครั้งที่ 8_eGEP10 WKS2

2 ครั้ง
8
9
10
11
12

ครั้งที่ 6_ Digital Laws

1 ครั้ง
13
14

ครั้งที่ 3_startup

3 ครั้ง
15
16
17
18

ครั้งที่ 1_e-estonia

13 ครั้ง