โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 4


10 July 2563
244

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework)
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 4

วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องจัดเตรียมมา

    1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วยทุกครั้งในวันฝึกอบรม หน่วยงานละ 1 เครื่อง
    2. เตรียมชุดข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
       2.1 ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลักของหน่วยงานอย่างน้อย 3 ชุด และต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 1 ชุด
       2.2 ชุดข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทางหน่วยงานต้องรับผิดชอบไม่นำข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้หรือข้อมูลส่วนบุคคล
           ที่มีความอ่อนไหว มาในการอบรม เช่น หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อและนามสกุล กรุ๊ปเลือด ศาสนา เป็นต้น
       2.3 ชุดข้อมูลที่เตรียมมาต้องอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือเอกสาร Microsoft Excel หรือ CSV

  ลงทะเบียนเข้าร่วมคลิก 

หมายเหตุ
   สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น

   ค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เอกสารแนบ

1

TDGA-DGF-Template-V3 (Password4)

26 ครั้ง
2

DGF-Slide-Train-the-Partner-V4 (Password)

26 ครั้ง
3

Data-Governance-for-Government-Guideline-v(1)

26 ครั้ง