หลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ”


10 February 2563
68

หลักสูตร

การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล

สำหรับผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เอกสารแนบ

1