โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563


30 October 2562
815

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2563

1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7

(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)

อบรมระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2564

2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10

(e-Government Executive Program: e-GEP)

อบรมระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 – 21 มีนาคม 2564

3. หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2

(Digital Transformation Program: DTP)

อบรมระหว่างวันที่ 10 กันยายน ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2563

กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวทักษิณา  วงศ์ใหญ่     หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  081-079-7209

นางสาวศิริพร  พงศ์วิญญู     หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  081-985-0471

นางสาวสุวรรณา  วันปาน      หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  089-074-6712

เอกสารแนบ

1
2
3
4