โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลแก่ข้าราชการยุคใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


23 September 2562
9443

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลแก่ข้าราชการยุคใหม่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานแต่เป็นการหลอมรวมกับวิถีชีวิตของคนและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจึงเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และภาครัฐเองจำเป็นต้องเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ภายในหน่วยงาน เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่ถูกกำหนดเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยมีนโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เป็น 1 ใน 12 นโยบายที่จะขับเคลื่อนประเทศ  ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานต่างๆ โดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายการดําเนินการ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยพัฒนาให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้งจัดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที และตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งได้กำหนดกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลออกเป็น 6 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและงานวิชาการ (Academic) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ (Service) และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ (Others) จากหลักการและเหตุผลทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หน่วยงานต่างๆ จึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดำเนินงานมากขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว สร้างความเชื่อมโยง ลดการใช้ทรัพยากรที่ซ้ำซ้อน และทำให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้มากขึ้น แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐยังขาดทักษะด้านดิจิทัลที่นำไปสู่การคิดวิเคราะห์ข้อมูลในการดำเนินงาน ขาดการวางแผนที่ต้องการความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กับภารกิจในด้านต่างๆ ขององค์กร (Business) เป็นผลให้เกิดการดำเนินงานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

อย่างไรก็ดี การที่จะก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลได้นั้น ทุกภาคส่วนต้องสามารถออนไลน์เชื่อมต่อถึงกันทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคประชาชน การปรับตัวของคนในยุคดิจิทัลนั้น นอกจากความเชี่ยวชาญคล่องแคล่วในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลแล้วทักษะที่จะต้องส่งเสริมและปลูกฝังในยุคนี้คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการมีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อย่างมีจิตสำนึก และเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐสามารถทำได้ง่ายผ่านช่องทางนี้เพื่อสื่อสาร
การบริการต่างๆ ที่มีต่อประชาชน

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมีหน้าที่เป็นแกนหลักในการเตรียมความพร้อมทักษะดิจิทัลของบุคคลากรภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลแก่ข้าราชการยุคใหม่ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัย และเผยแพร่ข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์หรือบริการต่างๆ ของหน่วยงานให้แก่ประชาชนได้รับรู้และสามารถใช้ประโยชน์ กลายเป็นสังคมดิจิทัลหรือสังคมไร้กระดาษ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

          1. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลในยุคดิจิทัล  จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 ท่าน

– รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 30 กันยายน และวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2562

– รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2562

          2. หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอภาพลักษณ์องค์กรในยุคดิจิทัล  จำนวน  50 ท่าน

– ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2562

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีรูปแบบการฝึกอบรมที่เป็นการเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่ให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมนำเอากรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงมาลองปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานตามที่วิทยากรได้ให้คำแนะนำ โดยเป็นไปตามแนวทางการพัฒนากำลังคนภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัล ที่ทางสำนักงาน กพ. กำหนด กล่าวคือ ให้มีการปรับรูปแบบการพัฒนาโดยนำแนวทางจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานมาใช้ และในการฝึกอบรมให้ลดการบรรยาย และเพิ่มการเรียนรู้แบบอื่นในสัดส่วน 60: 40

เอกสารแนบ

1
2
3
4

รุ่นที่ 2_TrainingDS01

24 ครั้ง
5
6
7

รุ่นที่ 2_พม.3D

14 ครั้ง
8
9
10
11
12
13

RapidMiner-v6-user-manual

12 ครั้ง
14
15

20190930_พม.3D

12 ครั้ง
16
17

20190930_Introduction to Data Science_pirom

23 ครั้ง
18