โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)" สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


8 August 2562
341

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กร

สู่รัฐบาลดิจิทัล” (Digital Transformation Program: DTP)

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หลักการและเหตุผล

          เทคโนโลยีดิจิทัล กำลังเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานของภาครัฐในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จนทำให้เกิดคำว่า Digital Disruption ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของหุ่นยนต์ การเกิดขึ้นของบล๊อคเชน (Block Chain) การนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) ประกอบกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีภารกิจสำคัญในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลียนแปลงอย่างเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้

          Enterprise Architecture (EA) เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่อยู่ในการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP) ที่จะช่วยให้เกิดการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภารกิจของหน่วยงาน (Business) กับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มีอยู่ของหน่วยงาน เพื่อช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยบริหารจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า อาทิ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงาน และ/หรือการทำงานประสานข้ามระหว่างส่วนงานภายในองค์กรที่คำนึงถึงเป้าหมายเดียวกันขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการนำแนวคิด ตลอดจนเครื่องมือสมัยใหม่อื่นๆ ได้แก่ Digital Mindset and Change Management, Digital Service Blueprint, Customer Journey Map ที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP) ที่จะทำให้องค์กรเข้าใจการออกแบบบริการ  และ/หรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงประชาชน หรือลูกค้าที่เป็นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Customer-centric Approach) อันประกอบด้วย การเก็บและรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้าผู้ซึ่งเป็นผู้รับบริการแบบรอบด้าน (Customer 360 Analytics) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาและจัดทำแผนการดำเนินงานรวมถึงสร้างเป้าหมายของการให้บริการที่ชัดเจน และพัฒนางานบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น   ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อส่วนงานต่างๆ ขององค์การที่จะช่วยให้เห็นภาพเป้าหมายของความสำเร็จที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหน่วยงาน มิใช่มองเพียงเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละส่วนงานแยกกันตามตั้งไว้เพียงส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งเท่านั้นดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา

          จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จึงเสนอการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)”  โดยมีความมุ่งหวังให้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบที่มีความพร้อมสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ตลอดจนการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นรัฐบาลดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เอกสารแนบ

1
2
3

ครั้งที่ 2_DMS-DTK

0 ครั้ง
4

ครั้งที่ 1_MSDHS

2 ครั้ง
5
6