การนำเสนอผลงานโครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ


27 May 2562
229

 

ขอเลื่อนการจัดงานนำเสนอผลงาน

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ”

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้อง MayfairC ชั้น 11 เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

เนื่องจากหลายท่านแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ COVID-19 แม้ว่าสำนักงานจะมีมาตรการในการคัดกรองและป้องกันแล้วแต่หลายท่านยังแสดงความเป็นห่วง

ประกอบกับการจัดงานนี้ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วน

จึงเห็นควรเลื่อนการจัดงานออกไปก่อน ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป

                           

               ตามที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้เชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ” ที่จัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งหมด 5 รุ่น ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมานั้น

             ในการนี้ สพร. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) หรือ    ทีดีจีเอ ได้กำหนดให้มีการนำเสนอผลงานจากการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้ง 5 รุ่น ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้อง Mayfair C ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจากผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสารแนบ

1

กำหนดการ

15 ครั้ง