โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562


26 March 2562
460

โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหารของรัฐสภา

ประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันที่ 2 และ 10 สิงหาคม 2562

 

           สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงได้มีการจัดโครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยได้ออกแบบหลักสูตรสำหรับบุคลากรระดับผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ให้ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ การสร้างเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐบนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัย และขับเคลื่อนให้หน่วยงานให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว

         วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกระตุ้น และผลักดันให้ข้าราชการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการให้ บริการให้มีความทันสมัย
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารนโยบายและทิศทางองค์กรเพื่อเป็นแนวทางการทบทวนและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานสู่องค์กรดิจิทัล
   
 • คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

      ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการขึ้นไป ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 50 ท่าน

  หมายเหตุ

      ขอสงวนสิทธิ์แก่บุคลากรระดับผู้อำนวยการขึ้นไปของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เท่านั้น

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3
  4
  5
  6