หลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล


22 February 2562
161

หลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล

(สงวนสิทธิ์เฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้เท่านั้น)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

(กรุณา Click) ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการอบรม 

[ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น]

หลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฎิบัติงานในยุคดิจิทัล จัดทำขึ้นเพื่อแนวทางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ โดยอาศัยกระบวนการเปลี่ยนผ่านภาครัฐโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร (End-to-end Transformation) ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ (People) ขั้นตอนการทำงาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฎระเบียบ (Regulation) รวมทั้งที่มีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจัดการโครงการและการกำกับดูแล (Project Management and Government) ที่ชัดเจน อันจะส่งผลให้ภาครัฐสามารถดำเนินงานตั้งแต่จนจบกระบวนการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อ

กลุ่มเป้าหมาย

จากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่

 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมศุลกากร
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดย ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและผลักดันการยกระดับภาครัฐสู่บริการในยุคดิจิทัล ประกอบไปด้วย

 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลและรับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และ/หรือปรับปรุงบริการให้กับหน่วยงานอยู่ในขณะนี้
 • ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
 • ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยดิจิทัล (Technologist)
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ (Service)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ติดต่อ นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู 081 985 0471

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7