โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ หัวข้อ “เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)” สำหรับผู้บริหาร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย


22 February 2562
99

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ หัวข้อ “เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล

ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)” สำหรับผู้บริหาร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

       ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และข้อมูล ดังคำกล่าวของแจ๊ค หม่า ผู้ก่อตั้ง Alibaba กลุ่มธุรกิจ E-Commerce  ที่ว่า “อีก 30 ปีข้างหน้า จะเป็นยุคของเทคโนโลยีการขายรูปแบบใหม่ กระบวนการผลิต และระบบการเงินแบบใหม่ และจะเป็นสังคมที่ไม่ได้เดินด้วยพลังงาน แต่จะดำเนินการด้วยข้อมูล (Data)” เมื่อโลกมีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปองค์กรจำเป็นต้องมีความเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อจะทำให้สามารถกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาได้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก การพัฒนาของเทคโนโลยี และสถานการณ์ที่น่ากังวลทางสิ่งแวดล้อม ล้วนส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นปัจจัยใหม่ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ธุรกิจ และการทำงานรูปแบบใหม่ (บทความ “UN Projects World Population to Reach 8.5 Billion by 2030, Driven by Growth in Developing Countries” จาก un.org) เมื่อมองภาพการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่เริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (สาระสำคัญแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับนำเสนอคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2565) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประกอบกับการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐนั้น มีความจำเป็นต้องยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพในหลายมิติไปพร้อมๆ กัน โดยหนึ่งในมิติที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคือ มิติด้านข้อมูล ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ชื่อเดิม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)) ขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐสามารถวิเคราะห์ออกแบบและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริง ลดการพึ่งความรู้สึกหรือข้อมูลปรุงแต่ง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกันเอง (Connected and Open Government) และตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2561) ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องบูรณาการการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงาน และพัฒนาขีดความสามารถองค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความชำนาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่องต่อไป

           แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่หน่วยงานภาครัฐกำลังประสบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านข้อมูล คือ การปฏิบัติงานด้วยกระบวนการเดิมๆ ที่ซ้ำซ้อน การใช้กระดาษเป็นจำนวนมากในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดหรือสูญหายการสืบค้นก็ทำได้ยากและต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารมากขึ้นตามการใช้งาน รวมทั้งยังขาดมาตรการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูล การจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานรั่วไหลได้ และอันจะทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อการผลักดันการทำธุรกรรมทางดิจิทัลของภาครัฐ แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การนำหลักการของ Big Data/Open Government/Data Governance มาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน มาช่วยจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปดิจิทัลมากยิ่งขึ้น สร้างมาตรฐานของข้อมูล ก่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานในวันถัดไปหรือการสั่งการได้ถูกต้อง แม่นยำ และขับเคลื่อนให้หน่วยงานให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นสังคมดิจิทัลหรือสังคมไร้กระดาษอย่างแท้จริง

             เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามข้อสั่งการดังกล่าว องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สพร. ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงได้มีการอบรมหลักสูตร หัวข้อ “เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)” สำหรับผู้บริหาร ขึ้น เพื่อให้บุคลากรขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ได้เตรียมความพร้อม ในการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างมาตรฐานของข้อมูล การสร้างเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐบนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัย และขับเคลื่อนให้หน่วยงานให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง

เอกสารแนบ

1
2

big data in food and argriculture

6 ครั้ง