โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA" สำหรับการประปานครหลวง


30 พฤศจิกายน 2561
1234

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA"

สำหรับการประปานครหลวง

เอกสารแนบ