เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)


6 November 2561
59

เอกสารแนบ

1

20181030_DG Course_Part 3

4 ครั้ง
2

20181030_DG Course_Part 2

0 ครั้ง
3

20181031_DG Course_Part 1

0 ครั้ง
4

Dlit700

4 ครั้ง
5

SMP400

2 ครั้ง
6

SPM200_Digital Design

2 ครั้ง