หลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2


26 September 2561
184

หลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2

อบรมจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561

และการนำเสนอโครงการในลักษณะ Digitization

หรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

(ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะข้าราชการและบุคลากรที่มีรายชื่อตามที่ประกาศ

และผ่านเงื่อนไขตามที่ ทีดีจีเอ กำหนดเท่านั้น)

 

โปรดคลิกเพื่อ Confirm การเข้าร่วมอบรมสำหรับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเท่านั้น

ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนำ Note Book ติดตัวมาเพื่อให้ในการอบรมครั้งนี้ ทั้ง 3 วันด้วยค่ะ

ขออภัยสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนีั้ 

เงื่อนไขการเข้าร่วมการอบรม 
1. เป็นข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม
2. เป็นข้าราชการและบุคลากรที่ผ่านการอบรม "หลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1” ที่จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 22, 29 สิงหาคม และวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา 

3. จะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มที่นำเสนอโครงการในลักษณะ Digitization หรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรการหลักสูตรฯ ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการที่นำเสนอทั้งหมด 

4. หรือจะต้องเป็นตัวแทนของกลุ่มในการนำเสนอโครงการในลักษณะ Digitization หรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ 

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในดุลยพินิจของทีดีจีเอ เท่านั้น 

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6