โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA


19 September 2561
34

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA”

สำหรับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ

1
2

2. Digital Skill_TDGA_Password

4 ครั้ง