โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA


19 กันยายน 2561
1234

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA”

สำหรับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข