เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level) ครั้งที่ 5 (อบรมวันที่ 24.08.61)


23 August 2561
29

เอกสารแนบ

1