โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งอนาคตการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑


19 August 2561
27

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งอนาคตการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

ของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้อง Captain Wit ชั้น ๒ โรงแรมเบลล่า บี 

***************************************************************************

เอกสารแนบ

1
2