ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Service


28 กรกฎาคม 2561
3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมการอบรม

หลักสูตรการวิเคราะห์และออกแบบการให้บริการภาครัฐยุคดิจิทัล

สำหรับผู้ทำงานด้านบริการ (Service)

[สามารถ download ประกาศฯ จาก PDF File ด้านล่าง]

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5