ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร technologist


28 กรกฎาคม 2561
22

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมการอบรม

หลักสูตรเพื่อการยกระดับนักเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล

สำหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist) 

[สามารถ download ประกาศฯ จาก PDF File ด้านล่าง]

เอกสารแนบ

1
2
3
4

ครั้งที่ 1_Online Sharing Tools

1 ครั้ง
5

ครั้งที่ 1_Digital Information Law

2 ครั้ง
6

ครั้งที่ 1_Data Analytics in action

1 ครั้ง