ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร technologist


28 July 2561
42

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมการอบรม

หลักสูตรเพื่อการยกระดับนักเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล

สำหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist) 

[สามารถ download ประกาศฯ จาก PDF File ด้านล่าง]

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6