หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ (Security Engineer) รุ่นที่ ๔


23 July 2561
348

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา

 

“หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ (Security Engineer) รุ่นที่ ๔”

Click ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

(สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น)

สำหรับผู้ที่ไม่ได้หนังสือเรียนเชิญและสนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้โปรดลงะเบียนสำรองด้านล่าง หากมีผู้ลงทะเบียนไม่เต็มที่นั่ง ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมค่ะ

Click สำรองสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับหนังสือเชิญ

ตรวจสอบรายชื่อสำหรับการลงทะเบียนสำรอง

หลักการและเหตุผล

      ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบต่อ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวของภาครัฐที่จะต้องพัฒนากระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาของภาคเอกชนในการนำเอาดิจิทัลมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้ ดังนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมมั่นต่อบริการของภาครัฐในยุคดิจิทัล อีกทั้ง สพร.ยังมีภารกิจในการดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมถึงการให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามต่างๆ และเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐ ในการประสานงานทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ

      ด้วยเหตุนี้ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA จึงได้มีแผนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ รุ่นที่ ๔ หรือ Security Engineer#4” เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนำไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้รับประโยชน์ ในฐานะผู้ใช้บริการ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

วัตถุประสงค์

          ๑  เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ในการดูแลรักษาระบบของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล

          ๒  เพื่อสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ

          ๓. เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ได้นำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง ระบบบริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย

          ๔  เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศของภาครัฐ

          ๕  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของบริการ G-CERT แก่หน่วยงานภาครัฐ

          ๖  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่าง สรอ. และหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

          บุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการอบรม หรือผู้ใช้บริการต่างๆ ของ สพร. โดยมีคุณสมบัติในการเข้าอบรม ดังนี้

          ๑  เป็นผู้ดูแลระบบ หรือเครื่องให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

          ๒  มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เช่น OS : Windows Server, Linux , Network : Firewall, Switch เป็นต้น

          ๓  สามารถเข้าร่วมการระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐได้

          ๔  สามารถให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ สพร. ได้เป็นอย่างดี

          ๕  สามารถนำ Computer Notebook มาเข้าร่วมอบรมได้

          ๖  สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร และมีเวลาการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

หมายเหตุ: สพร. ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รูปแบบการฝึกอบรม

          บรรยาย ปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความรู้ กรณีศึกษา และการซักซ้อมรับมือภัยคุกคาม

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

          จำนวน ๓๕ ท่าน (เฉพาะผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมอบรมเท่านั้น)

ระยะเวลาการอบรม และสถาที่อบรม

          วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  (อบรมทุกวันอังคารและพุธของทุกสัปดาห์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

       หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๖ (นายสุดเขต เชยกลิ่นเทศ) หรือ ๓๖๐๕ (นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ) อีเมล์ TDGA@dga.or.th

เอกสารแนบ

1

ครั้งที่ 3-4_GCERT_SE4_Linux

6 ครั้ง
2
3
4