โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฎิบัติงานในยุคดิจิทัล


13 July 2561
313

โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฎิบัติงานในยุคดิจิทัล

ขอความกรุณาให้ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

โทร Confirm เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

ที่หมายเลข 097 267 7859 (บู) หรือหมายเลข 081 079 7209 (เปิ้ล)

ภายในวันที่ 20 ส.ค.61 

หากผู้ที่มีรายชื่อประกาศไม่โทรศัพท์เพื่อยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

1. หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management level) รุ่นที่ 2 (รับสมัครจำนวน 30 ท่าน)

ปิดรับลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมการอบรม ณ วันที่ 27.07.61 [สามารถ Click เพื่อ download ประกาศฯ File PDF File]

Click เพื่อ Download หนังสือตอบรับเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Management รุ่นที่ 2 (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุนเท่านั้น)

—————————————————————————————

2. หลักสูตรการวิเคราะห์และออกแบบการให้บริการภาครัฐยุคดิจิทัล สำหรับผู้ทำงานด้านบริการ (Service) (รับสมัครจำนวน 30 ท่าน) 

ปิดรับลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมการอบรม ณ วันที่ 27.07.61 [สามารถ Click เพื่อ download ประกาศฯ File PDF File]

Click เพื่อ Download หนังสือตอบรับเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Service (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุนเท่านั้น)

—————————————————————————————

3. หลักสูตรเพื่อการยกระดับนักเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist) (รับสมัครจำนวน 30 ท่าน) 

ปิดรับลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมการอบรม ณ วันที่ 25.07.61 [สามารถ Click เพื่อ download ประกาศฯ File PDF File]

Click เพื่อ Download หนังสือตอบรับเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Technologist (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุนเท่านั้น)

—————————————————————————————

4. หลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (รับสมัครจำนวน 200 ท่าน)

คลิก ลงทะเบียนสำรองเนื่องจากเต็มตามจำนวนแล้ว กลุ่ม 1 จำนวน 100 ท่าน (วันแรกอบรมเต็มวัน, วันที่สองและวันที่สาม อบรมเฉพาะครึ่งวันเช้า)

คลิก ลงทะเบียนสำรองเนื่องจากเต็มตามจำนวนแล้ว กลุ่ม 2 จำนวน 100 ท่าน (วันแรกอบรมเต็มวัน, วันที่สองและวันที่สาม อบรมเฉพาะครึ่งวันบ่าย)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมกลุ่มที่ 1 ณ วันที่ 28.07.61 [สามารถ Click เพื่อ download ประกาศฯ File PDF File]

Click เพื่อ Download หนังสือตอบรับเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Big Data กลุ่มที่ 1 (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุนเท่านั้น)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมกลุ่มที่ 2 ณ วันที่ 27.07.61 [สามารถ Click เพื่อ download ประกาศฯ File PDF File]

Click เพื่อ Download หนังสือตอบรับเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Big Data กลุ่มที่ 2 (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุนเท่านั้น)

เอกสารแนบ

1
2
3

หลักสูตร Service

1 ครั้ง
4

หลักสูตร Technologist

2 ครั้ง
5

หลักสูตร Big Data

1 ครั้ง