โครงการอบรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ "การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Archi


9 July 2561
43

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ " การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย

Enterprise Architecture หรือ EA 

สำหรับผู้บริหาร ระดับ C9-C10

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๑. หลักการและเหตุผล

       ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2565) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล นั้น จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ. ) จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ชื่อเดิม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช. ) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และได้มีการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมานี้

     ประกอบกับการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ มีความจำเป็นต้องมีการดำเนินการในหลายด้านเพื่อสนับสนุนการยกระดับการให้บริการและประสิทธิภาพของการใช้เงินงบประมาณรวมถึงการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถบูรณาการได้ทุกภาคส่วนแต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐขาดทักษะด้านดิจิทัลที่นำไปสู่การคิดเชิงนวัตกรรมและความเข้าใจในกระบวนการในการดำเนินงาน ซึ่งนำไปสู่การการขาดการวางแผนที่ต้องการความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กับภารกิจในด้านต่างๆ ขององค์กร (Business) ซึ่งเป็นผลให้เกิดความล้มเหลวในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านความคุ้มค่าในการบริหารงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สอดคล้องกับ Business Process ขององค์กร และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ที่ไม่สามารถตอบโจทย์ Business Vision ขององค์กร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่นำมาใช้มีความซับซ้อนเกินความจำเป็น

       แนวทางการแก้ไขปัญหาปัญหาดังกล่าว คือ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture ซึ่ง Enterprise Architecture (EA) คือ วิธีการที่ทำให้เกิดการบรูณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานที่เป็นภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร ด้านมาตรฐานข้อมูล ด้านการจัดกลุ่มงานหรือระบบงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับปฏิบัติการไปจนถึงนโยบายขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถ ดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

       ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สพร. ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA” ขึ้น เพื่อเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา Enterprise Architecture สำหรับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงทำให้เกิดความชัดเจนของโครงสร้างในด้านต่างๆ ให้กับองค์กร เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการนำเอาระบบสารสนเทศเข้าไปสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมทุกมิติตามหลักการของธรรมาภิบาล

เอกสารแนบ

1
2
3