หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level)


13 June 2561
411

หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ

(Chief Digital Officer for Management Level)

ทีดีจีเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

สามารถ Dowload ประกาศรายชื่อได้แล้วค่ะ

[การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรม

ดำเนินการกรอกใบสมัคร และ Scan ใบสมัครส่งกลับมายัง email: bda@dga.or.th เท่านั้น]

สถานที่จัดอบรม ณ ห้องบีบี 201 ชั้น 2

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้อำนวยการกอง (Management) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาระดับกอง หรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า อาทิ ผู้อำนวยการกอง สำนัก/กอง/ศูนย์ หรือเป็นบุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 72 ชั่วโมง (12 วัน)

อบรมระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 8 กันยายน 2561

ทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

จำนวนผู้อบรมต่อหลักสูตร: ไม่เกิน 30 ท่าน

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9