หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล


13 June 2561
78

หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล

ทีดีจีเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

โปรด Download ประกาศด้านล่าง

ขอความร่วมมือ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

โปรดจำลำดับที่ของท่านตามเอกสารประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมฯ
เพื่อใช้ลงทะเบียนในรูปแบบ QR Code ณ จุดลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมฝึกอบรมในทุกๆ วัน

เพื่อความสะดวกในการร่วมกิจกรรม Workshop

ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมการอบรมที่เป็นสุภาพสตรีสวมใส่กางเกงในวันที่จัดอบรม

สถานที่อบรม คือ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ํา กรุงเทพฯ 

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสมสำหรับข้าราชการและบุคลากรทุกกลุ่ม

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 18 ชั่วโมง (3 วัน)

อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันพุธ ได้แก่ วันที่ 4, 11 และ 18 กรกฎาคม 2561

จำนวนผู้อบรมต่อหลักสูตร: ไม่เกิน 200 ท่าน

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26