การอบรมหลักสูตร “Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็น


21 May 2561
358

การอบรมหลักสูตร "Digital Literacy : รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีเป็น"

ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Serier

สำหรับธนาคารกรุงไทย

หัวข้อ "Digital Technology Bank of the future แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในอนาคตและการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ "

วันพุธที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องไพลิน ชั้น ๑๑ โรงแรม วินเซอร์ สวีท กรุงเทพ

***************************************************************************************************

เอกสารแนบ

1
2
3
4

Blockchain and cryptocurrency_KTB

3 ครั้ง
5

DE_DG_KTB

1 ครั้ง
6

MDT-KTB

0 ครั้ง
7

KTB

1 ครั้ง
8