โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)" รุ่นที่ ๔-๖


17 May 2561
243

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

"นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)" รุ่น ๔-๖ (จำนวน ๓ รุ่น)

สถานที่อบรม อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

********** (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมอบรมเท่านั้น) ***********

ปิดลงทะเบียน อบรม รุ่นที่ ๔ 

ปิดลงทะเบียน อบรม รุ่นที่ ๕ 

ปิดลงทะเบียน ลงทะเบียน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญอบรม รุ่นที่ ๖ เท่านั้น

คลิก ลงทะเบียน สำหรับหน่วยงานที่สนใจแต่ไม่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมการอบรม

คลิก ดูรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ ๔

คลิก ดูรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ ๕

คลิก ดูรายชื่อผู้เข้าอรบม รุ่นที่ ๖

คลิก ดูรายชื่อผู้สมัครที่สนใจหลักสูตรแต่ไม่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมการอบรม

๑. หลักการและเหตุผล

           ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล นั้น ประกอบกับการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐนั้น มีความจำเป็นต้องยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพในหลายมิติไปพร้อมๆ กัน โดยหนึ่งในมิติที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคือ มิติด้านข้อมูล ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ชื่อเดิม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)) ขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐสามารถวิเคราะห์ออกแบบและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริง ลดการพึ่งความรู้สึกหรือข้อมูลปรุงแต่ง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกันเอง (Connected and Open Government) แต่ปัญหาด้านข้อมูลที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่ หน่วยงานรัฐยังปฏิบัติงานด้วยกระบวนการเดิมๆ ที่ซ้ำซ้อน การใช้กระดาษเป็นจำนวนมากในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดหรือสูญหาย การสืบค้นก็ทำได้ยากและต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารมากขึ้นตามการใช้งาน รวมทั้งยังขาดมาตรการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูล การจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานรั่วไหลได้ และอันจะทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อการผลักดันการทำธุรกรรมทางดิจิทัลของภาครัฐ แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การนำหลักการของ Big Data/Open Government/Data Governance มาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน มาช่วยจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปดิจิทัลมากยิ่งขึ้น สร้างมาตรฐานของข้อมูล ก่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว สามารถประมวลข้อมูลได้วันต่อวัน ช่วยลดกระดาษและเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานในวันถัดไปหรือการสั่งการได้ถูกต้อง แม่นยำ และขับเคลื่อนให้หน่วยงานให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นสังคมดิจิทัลหรือสังคมไร้กระดาษอย่างแท้จริง

           เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามข้อสั่งการดังกล่าว สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ชื่อเดิม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)) ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” รุ่นที่ ๑-๓ ขึ้น ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนที่ผ่าน และได้กระแสตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐนำร่องเป็นอย่างดี

           ดังนั้น ในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2561 ที่จะถึงนี้ สถาบัน TDGA จึงได้จัดอบรมเพิ่มเติมอีกจำนวน ๓ รุ่น สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” รุ่นที่ ๔-๖ ขึ้น พร้อมทั้งเรียนเชิญบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการข้อมูลและใช้ประโยชน์จาก Big Data เข้าร่วมอบรมฟรี เพื่อสร้างนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ ที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างมาตรฐานและการสร้างเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูล

เอกสารแนบ

1

TDGA-DataScience-Day1_password

5 ครั้ง
2

TDGA-DataScience-Day2_password

0 ครั้ง
3

TDGA-DataScience-Day3_password

1 ครั้ง
4

TDGA-DataScience-Day4_password

0 ครั้ง
5

TDGA-DataScience-Day5-Pitching_password

1 ครั้ง