งานสัมมนา เปิดมุมมองการให้บริการงานภาครัฐต่อประชาชนด้วยทักษะดิจิิทัล “Digital Connected: e-Estonia – Thailand


23 April 2561
19

ปิดรับลงทะเบียน

โครงการงานสัมมนา

เปิดมุมมองการให้บริการงานภาครัฐต่อประชาชนด้วยทักษะดิจิทัล

 “Digital Connected: e-Estonia – Thailand”

และการประชุมเพื่อหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเอสโตเนีย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

โดย สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กระทรวงการต่างประเทศ

ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ

ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

ณ ห้อง Mayfair Ballroom B&C ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ

(The Berkeley Hotel Pratunam)

ปิดลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักการและเหตุผล

     ด้วยในปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยที่จะปรับปรุงทิศทางการดำเนินงานของประเทศด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล จากเหตุผลดังกล่าวนำมาสู่การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ และได้กำหนดเป็นหกยุทธศาสตร์สำหรับการปรับเปลี่ยน “รัฐบาลดิจิทัล” โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา “กำลังคน” ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

     ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงได้ร่วมมือกันจัดงานสัมมนาเปิดมุมมองการให้บริการงานภาครัฐต่อประชาชนด้วยทักษะดิจิทัล “Digital Connected: e-Estonia – Thailand”และการประชุมเพื่อหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเอสโตเนีย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ Estonia Showroom และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่เรียกว่า X-road information system และการพิสูจน์อัตลักษณ์ส่วนบุคคลผ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด (Digital Identify) จากสาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia) ซึ่งมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านดิจิทัลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการให้บริการรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์จากกรณีศึกษาจากสาธารณรัฐเอสโตเนียให้กับหน่วยงานรัฐของไทยสำหรับข้าราชการระดับสูง (ซี ๑๐ เดิม ขึ้นไป) ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดทักษะทางด้านดิจิทัลในการไปประยุกต์และบริหารงานในองค์กร นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน เกิดความเข้าใจในการบริหารงานแบบใหม่ในยุคดิจิทัล วิธีทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในแบบบูรณาการได้อย่างแท้จริง สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงในระบบงานราชการเดิมเพื่อนำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 • ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทประเภทบริหารระดับสูง (เทียบเท่า ซี ๑๐ เดิม)
 • ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (เทียบเท่า ซี ๑๐ เดิม) ได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า (เทียบเท่า ซี ๑๐ เดิม) [ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑]
 • หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 • สถานที่จัดงานสัมมนา

      ณ ห้อง Mayfair Ballroom B&C ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel Pratunam)

  สอบถามข้อมูลการเดินทางไปยังโรงแรมได้ที่ 02 309 9999 

  หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น และหน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน
 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขออภัยหากมิได้แจ้งล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ เบอร์โทร 02 612 6000 ต่อ 3605 หรือ 095 662 9950 หรือ อีเมล์ bda_division@ega.or.th

  เอกสารแนบ

  1

  Final Xroad – Andrus Kaarelson

  2 ครั้ง
  2

  Final e-estonia – Andrus_Kaarelson

  1 ครั้ง
  3

  e-identity_bangkok_margus_arm_1105

  0 ครั้ง
  4
  5