โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)"


14 February 2561
534

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

"นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)" รับสมัครจำนวน ๓ รุ่น

สถานที่อบรม อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

********** (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมอบรมเท่านั้น) ***********

คลิก ดูรายชื่อผู้สมัคร ที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าอบรมเท่านั้น

คลิก ดูรายชื่อผู้สมัคร ที่สนใจหลักสูตร แต่ไม่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมอบรม

๑. หลักการและเหตุผล

        ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล นั้น ประกอบกับการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐนั้น มีความจำเป็นต้องยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพในหลายมิติไปพร้อมๆ กัน โดยหนึ่งในมิติที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคือ มิติด้านข้อมูล ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ได้สั่งการให้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐสามารถวิเคราะห์ออกแบบและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริง ลดการพึ่งความรู้สึกหรือข้อมูลปรุงแต่ง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกันเอง (Connected and Open Government) แต่ปัญหาด้านข้อมูลที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่ หน่วยงานรัฐยังปฏิบัติงานด้วยกระบวนการเดิมๆ ที่ซ้ำซ้อน การใช้กระดาษเป็นจำนวนมากในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดหรือสูญหายได้ รวมทั้งการสืบค้นก็ทำได้ยากและต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารมากขึ้นตามการใช้งาน

        แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การนำหลักการของ Big data และ Open Government มาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน มาช่วยจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปดิจิทัลมากยิ่งขึ้น สร้างมาตรฐานของข้อมูล ก่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว สามารถประมวลข้อมูลได้วันต่อวัน ช่วยลดกระดาษและเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานในวันถัดไปหรือการสั่งการได้ถูกต้อง แม่นยำ และขับเคลื่อนให้หน่วยงานให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นสังคมดิจิทัลหรือสังคมไร้กระดาษอย่างแท้จริง

        ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” ขึ้น เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างมาตรฐานของข้อมูล การสร้างเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐบนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูล

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการวิทยาการข้อมูล รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการข้อมูล เรียนรู้องค์ประกอบรูปแบบของข้อมูล การจำแนกข้อมูลเบื้องต้น และการวัดคุณภาพข้อมูลของการปฏิบัติงาน

๒.๓ เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นนักวิทยาการข้อมูลด้วยกรณีศึกษาจริงจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลและจำลองรูปของข้อมูล (Dashboard) เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๔ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือทางด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

๓. คุณสมบัติและกลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่มีความสนใจวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) และการประยุกต์ใช้งาน จำนวน ๑๐ หน่วยงานต่อรุ่น โดยมีคุณสมบัติในการเข้าอบรม ดังนี้

๓.๑ ผู้บริหารระดับรองส่วนราชการที่ดูแลงานยุทธศาสตร์องค์กร หรือผู้บริหารที่ดูแลแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ ท่าน

๓.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เป็นผู้ที่ต้องบริหารจัดการข้อมูลในหน่วยงานและใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data จำนวน ๒ ท่าน

๓.๓ สามารถนำเสนอวิธีการหรือข้อมูลใช้ประกอบการอภิปรายกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล

๓.๔ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร และมีเวลาการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓.๕ ผู้เข้าร่วมโครงการเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้เท่านั้น

หมายเหตุ: สรอ. ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด