โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 3


13 December 2560
802

โครงการอบรมหลักสูตร

“การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ ๓”

(EA for e-Government Exchange Program: eGExp)

คลิก ลงทะเบียน

คลิก ดูรายชื่อผู้สมัคร

หลักการและเหตุผล

         การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้นำมากำหนดเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สำหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับดังกล่าว ได้กล่าวถึงการดำเนินงานทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนองค์กร และการพัฒนา “กำลังคน” ให้มีความพร้อมไว้ใน ๒ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จึงได้ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development) เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และได้มีการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  

          สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภายใต้ชื่อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ ๓” เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรให้เกิดการบูรณาการด้านธุรกิจตั้งแต่ระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กระบวนการการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้วยการคิดที่เป็นระบบ สร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้ำซ้อน ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อการให้บริการ และสร้างความคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารที่ดูแลงานยุทธศาสตร์องค์กร หรือผู้บริหารที่ดูแลแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่

๑. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) หรือ

๓. ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย หรือ

๔. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ระยะเวลาการอบรม

          จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม ถึง วันที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อบรมสัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รวมจำนวนการอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๔ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การอบรมในประเทศ จำนวน ๑๑ ครั้ง ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

(อบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

๒. กิจกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ครั้ง

(ณ โรงแรมต่างจังหวัด)

๓. การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๑ ครั้ง

๔. การนำเสนอโครงการต้นแบบเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ จำนวน ๑ ครั้ง

(รวมระยะเวลาอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๔ ครั้ง)

การชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

๑. ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเข้าบัญชีในนามสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๑๓ – ๐ – ๒๐๗๓๕ – ๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา (กรุณาโอนเงินก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย ๗ วัน)

๒. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาให้ท่าน

๒.๑ สแกนใบนำฝาก (Pay-in Slip) โอนเงิน

๒.๒ ระบุชื่อผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

๒.๓ ระบุชื่อหน่วยงาน และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ

๒.๔ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของหน่วยงาน) ๑๓ หลัก

๓. ส่งเอกสารที่มีรายละเอียดตามข้อที่ ๒ มายัง e-mail: bda@ega.or.th

๔. กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนการอบรม มิฉะนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการบริหารจัดการโครงการฯ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: bda@ega.or.th

หรือ กรณีหากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๒๗๖ ๗๗๗๙ หรือ

นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ครั้งที่ 3_EA-Introduction

7 ครั้ง
22
23