การอบรมหลักสูตร “ระบบภาษีไปไหน" หรือ ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ


20 October 2560
76

การอบรมหลักสูตร
“ระบบภาษีไปไหน” หรือ ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

(Thailand Government Spending)

คลิก ลงทะเบียน

คลิก ตรวจสอบรายชื่อ

หลักการและเหตุผล

    ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งหมายเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand ๔.๐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนดิจิทัลขึ้นมารองรับการทำงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นทั้งกลุ่มคนทำงานจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างผลิตภาพ การผลิตในระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล การพัฒนาบุคคลากรภาครัฐให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปพัฒนาประเทศ ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการก้าวสู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงให้มีทักษะในด้านการบริหารจัดการข้อมูล โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือต่างๆที่มีความจำเป็นในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่บั่นทอนศักยภาพในการพัฒนาของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นต้นเหตุสำคัญของความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในช่วงระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเลวร้ายลง คือ การที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้โดยง่าย และสะดวก

ในการนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จึงจัดเตรียมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “ระบบภาษีไปไหน” หรือ “ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ” เพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ และการนำเสนอข้อมูลในมิติต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถทำความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมทั้งให้หน่วยงานราชการต่างๆสามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลต่อได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ระบบภาษีไปไหน
 • เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับการบริหารราชการภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน
 •  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม 

 •  กลุ่มผู้อำนวยการกอง
 • หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง หรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอานวยการ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งทำหน้าที่ นำนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ ควบคุมกำกับ การทำงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เช่น ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ หรือเทียบเท่า

 •  กลุ่มผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ
 • หมายถึง ผู้ที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อปฏิบัติงาน ทำหน้าที่จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้า วิจัย ตำรา สิ่งประดิษฐ์ ให้คำปรึกษาโดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงาน

 •  กลุ่มผู้ทางานด้านบริการ
 • หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานให้บริการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ บริการ ให้ความช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวก แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

  กลุ่มเป้าหมาย

       กลุ่มผู้อำนวยการกอง กลุ่มผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ และกลุ่มผู้ทำงานด้านบริการ ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายหรือขับเคลื่อนผลักดันการยกระดับงานบริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ที่กำกับดูแลและตรวจสอบงบประมาณ  การเงิน จำนวน ๑๕ คน จากหน่วยงานเครือข่ายศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้แก่

 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • จำนวนผู้เข้าอบรม

      ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๑๐๕ ท่าน

  ระยะเวลาและสถานที่การอบรม

  วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  

  ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม C โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

  ค่าใช้จ่าย

       ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมอบรมโครงการนี้ เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้เท่านั้น

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3
  4

  แผนที่จัดอบรม

  0 ครั้ง