โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ


6 October 2560
418

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

หัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture

และการสร้างความเข้าใจต่อเครื่องมือสื่อสารภาครัฐในยุกต์ดิจิทัล

สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด”

อบรมระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2560

[ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป]

*เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น"

ท่านที่มีรายชื่อกรุณาโทรศัพท์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการอบรมกับ

เจ้าหน้าที่ของ สรอ. ที่หมายเลข 081 985 0471 (ศิริพร – ปุ๊ก)

โดยโปรดแจ้งลำดับที่ ชื่อ และนามสกุล ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 60

ฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ – ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

Update รายชื่อวันเสาร์ที่ 04.11.60 (เวลา 10.30 น.)

ขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบรายชื่อด้วยการ Download File จากไฟล์แนบด้านล่าง

และโทรยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ของ สรอ. อีกครั้ง [081 985 0471 ศิริพร]

เพื่อจะได้ดำเนินการจองที่พักรับรอง พร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ให้แก่ท่าน

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยใช้ ICT หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนา การบูรณาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนดำเนินงาน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านธุรกิจ ลดความซ้ำซ้อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทันเวลา และรองรับการขยายงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต 

จากเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 หัวข้อหลักๆ ได้แก่ 1) การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture และ 2) การสร้างความเข้าใจต่อเครื่องมือสื่อสารภาครัฐในยุกต์ดิจิทัล สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่มุ่มเน้นการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในด้านกระบวนการธุรกิจ (Business) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการในอนาคต และเพื่อเน้นการสร้างความเข้าใจและวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจ วางแผนงานการนำไปใช้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อประกอบการตัดสินใจในบริบทงานของตนเอง

วันอบรมและสถานที่ในการอบรม

ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2560 (จำนวน 3 วัน 2 คืน)

ณ โรงแรมอะริสตั้น (Ariston) สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ โดยท่านที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ต้องมีคำสั่งอนุมัติตัวบุคคลจากต้นสังกัด และไม่ติดภารกิจใดๆ ในระหว่างการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้นำส่งในวันที่เริ่มการอบรมวันแรก

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนฯ จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. ค่าที่พัก

2. ค่าอาหารว่าง + อาหารกลางวัน + อาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

3. ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรฯ

เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน (76 ท่านเท่านั้น)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

สรอ. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 25860 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามดุลยพินิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5