การประชุมการจัดทำแผนแม่บทการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรระยะ 3 ปี


25 August 2560
200

งานสัมมนา

การจัดทำแผนแม่บทการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรระยะ ๓ ปี
(Doing Business Portal Master Plan 2018-2020)

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

การลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากเม็ดเงินลงทุนที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้ว การลงทุนยังก่อให้เกิดการจ้างงาน การถ่ายทอดความรู้ ทักษะความสามารถและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งล้วนนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญในการยกระดับงานบริการภาครัฐด้านการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างครบวงจร

จากผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business: EoDB) ของธนาคารโลกพบว่า อันดับ EoDB ของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ อันดับของประเทศไทยลดลงถึง ๑๔ อันดับ จากอันดับ ๑๒ สู่อันดับ ๒๖ และในปี ๒๕๕๘ ธนาคารโลกได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การจัดอันดับโดยเพิ่มตัววัดเชิงคุณภาพงานบริการ ส่งผลให้ไทยอันดับของไทยในปีนั้นลดลงไปอยู่ที่อันดับ ๔๙ จาก ๑๘๙ ประเทศ และในปี ๒๕๕๙ ได้รับการจัดอันดับดีขึ้น ๓ อันดับ คือไปอยู่ที่อันดับ ๔๖ จาก ๑๙๐ ประเทศ ในขณะที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นคู่แข่งหลักของไทยในภูมิภาคได้พัฒนาอย่างแซงหน้าประเทศไทยอย่างก้าวกระโดด โดยมาเลเซียได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ ๒๓ จาก ๑๙๐ ประเทศ  ประเทศไทยจึงควรเร่งพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจให้ดีขึ้น  ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อการลงทุนในประเทศไทย

วัตถุประสงค์การประชุม

  • เพื่อแนะนำที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
  • เพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) จากบทเรียนความสำเร็จของประเทศผู้นำ และต้นแบบระบบการยื่นคำขอแบบบูรณาการ (Single Form)
  • เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนแม่บทการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรระยะ ๓ ปี  (Doing Business Portal Master Plan 2018-2020)

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการพัฒนางานบริการ  และบุคคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในด้านขั้นตอน กฎระเบียบ และระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง กับใบอนุญาต/บริการสำคัญ ๓๐๐ ใบอนุญาต/บริการ จำนวน ๒๐๐ คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชญาภา กุลวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๒

สอบถามการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒ – ๓๖๐๘

เอกสารแนบ

1
2
3
4

Schedule – Doing Business Portal

1 ครั้ง