โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture: EA สำนักงาน ป.ป.ส.


19 June 2560
49

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture: EA

สำนักงาน ป.ป.ส.

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยใช้ ICT หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนา การบูรณาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนดำเนินงาน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านธุรกิจ ลดความซ้ำซ้อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทันเวลา และรองรับการขยายงานของสำนักงาน ป.ป.ส. ในอนาคต

จากเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะผู้บริหารของ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop เรื่องการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA ขึ้น ให้แก่บุคลากรภายในของสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสถาปัตยกรรมของ สำนักงาน ป.ป.ส. โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในด้านกระบวนการธุรกิจ (Business) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
(Thailand Digital Government Academy: TDGA)

นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ 081 985 0471