โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Government Cloud Service


12 June 2560
48

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Government Cloud Service

คลิก ลงทะเบียน

คลิก ดูรายชื่อ

ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวเร่งให้ต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการ และบูรณาการบริการภาครัฐสู่ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเทคโนโลยี Cloud Computing จะเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการพัฒนาดังกล่าว การนำเทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้ในการปฏิบัติงานนั้น นับเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศไทย แต่ในทางปฏิบัติยังมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมน้อยมาก เนื่องจากบางหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในตัวระบบหรือการทำงานของระบบ Cloud Computing อย่างชัดเจนเพียงพอ ในขณะที่บางหน่วยงานอาจจะมีความกังวลในด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งอาจมีข้อมูลบางอย่างที่ต้องการให้รู้เฉพาะภายในหน่วยงาน โดยปัจจุบันแต่ละหน่วยงานต่างเป็นผู้จัดเก็บกันเอง และยังไม่มีการกำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้รัฐบาลจึงมอบหมายให้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ดำเนินการโครงการ Government Cloud เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์
 ๑.    เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความรู้ด้าน Cloud Computing ทั้งหลักการพื้นฐาน เทคโนโลยีและการบริการของ Government Cloud และความปลอดภัยของระบบ Cloud
๒.    เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้เรียนรู้ระบบการทำงาน และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบ Cloud ของภาครัฐ ทำให้สามารถใช้งานบนระบบ Cloud ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐของประเทศต่อไป
๓.    เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือ ระหว่างผู้ใช้บริการระบบ Cloud ของภาครัฐ กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการถ่ายทอดความรู้และนำความรู้ด้านเทคโนโลยี Cloud Computing ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้าน Cloud ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.    เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถนำเทคโนโลยี Cloud มาบริหารจัดการทรัพยากรของเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เอกสารแนบ

1