โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Skill Workforce (Digital Citizen)


8 June 2560
459

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร Digital Skill Workforce (Digital Citizen)

(ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมเท่านั้น)

คลิก ลงทะเบียน

คลิก ดูรายชื่อผู้สมัคร

หลักการและเหตุผล

จากนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวของภาครัฐที่จะต้องพัฒนากระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาของภาคเอกชนในการนำเอาดิจิทัลมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้ ดังนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Digital Skill Workforce (Digital Citizen)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรภาครัฐได้มีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Digital Citizen เพื่อให้สอดรับกับแนวนโยบายฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ (A Good Digital Citizen) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่หน่วยงานประสงค์เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรให้ก้าวเข้าสู่องค์กรยุคไทยแลนด์ 4.0 

รูปแบบการดำเนินงาน (ระยะเวลาและสถานที่)

 • การรับฟังการบรรยายจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การเสวนาร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาในยุคดิจิทัล
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากกรณีศึกษาต่างๆ (Case Study)
 • การอภิปรายกลุ่ม
 • อบรมจำนวน 7 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
 • สถานที่ ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
  (Thailand Digital Government Academy: TDGA)

  นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ 081 985 0471

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11