การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA สำหรับ กรมการค้าต่างประเทศ


23 January 2560
312

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย

Enterprise Architecture หรือ EA

กรมการค้าต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ที่เชื่อมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ (Business) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
 • เพื่อให้ทราบแนวทางการบรูณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานที่เป็นภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกระบวนการทางธุรกรรมขององค์กร ด้านมาตรฐานข้อมูล ด้านการจัดกลุ่มธุรกรรมหรือระบบงาน การจัดกลุ่มทางเทคนิค อย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับปฏิบัติการไปจนถึง นโยบายขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • เพื่อให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอทีขององค์กรให้ไปสู่ความเป็นจริงด้วยวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการผลักดันการปฏิรูปกระบวนการทำงาน และผลักดันการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยหลักการ EA ให้ประสบผลสำเร็จ
 • ประโยชน์ที่ได้รับ

 • มีความเข้าใจและสามารถจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรได้
 • สามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนแม่บทต่อไปในอนาคต
 • สามารถจัดทำโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้
 • ยกระดับหน่วยงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0
 • สถานที่จัดอบรม

  โรงแรมริชมอนด์ หรือใกล้เคียง อบรมสัปดาห์ละ ๑ วัน รวม ๙ ครั้ง

  รับสมัครจำนวนจำกัด ๔๐ ท่าน เท่านั้น

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
  (Thailand Digital Government Academy: TDGA)

  นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ 081 985 0471