โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 2


30 December 2559
62

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

โครงการอบรมหลักสูตร

การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ ๒

(EA for e-Government Exchange Program: e-GExp)

คลิก ลงทะเบียน

คลิก ดูรายชื่อผู้สมัคร

สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) คือ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้เกิดการบูรณาระหว่างแผนยุทธ์ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า อาทิ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคลากร เป็นต้น  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการจัดอบรม “หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture รุ่นที่ ๒” (EA for e-Government Exchange Program: eGExp) ขึ้น เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างมีธรรมภิบาลในภาพรวมทุกมิติ

ระยะเวลาและกำหนดการอบรม

กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยมีอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๔ ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

 • การอบรมในประเทศ จำนวน ๑๑ ครั้ง ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร
 • (อบรมทุกวันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  

 • การอบรมนอกสถานที่ (ภายในประเทศ) จำนวน ๑ ครั้ง
 • การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑ ครั้ง (๘ วัน)
 • การนำเสนอโครงการต้นแบบการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) หน่วยงานต้นสังกัด และพิธีมอบประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ครั้ง
 • (รวมระยะเวลาอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๔ ครั้ง)

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
  (Thailand Digital Government Academy: TDGA)

  นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๒๗๖ ๗๗๗๙ หรือ

  นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  NEC

  0 ครั้ง
  11

  4 Fujitsu Healthcare Solution

  0 ครั้ง
  12

  3 Fujitsu Agricultural Solution

  1 ครั้ง
  13

  2 FT&SV2017

  0 ครั้ง
  14

  1 Fujitsu Asia Introduction

  0 ครั้ง
  15

  APPLIC

  0 ครั้ง
  16

  MIC

  0 ครั้ง
  17