การอบรมชี้แจงเกี่ยวกับแอพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารภาพรัฐ (G-News)


16 February 2559
65

โครงการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับแอพลิเคชั้นแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (G-News)

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ณ อาคารสโมสรชั้น 2 สถาบันวิชาการทีโอที เวลา 10.00-15.00 น.

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ในชื่อ “ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channels)” ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว และต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มและทุกท้องถิ่นเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ช่องทางประกอบด้วย 1. Thailand e-Government Portal เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ ที่ egov.go.th มีการบริการจำนวน 2,574 เว็บไซต์จาก 454 หน่วยงาน 2. Government Mobile Application Portal เป็นช่องทางสำหรับประชาชนที่มีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ให้บริการในรูปแบบโมมายแอปพลิเคชัน ได้ที่ apps.go.th มีการให้บริการจำนวน 108 บริการจาก 68 หน่วยงาน 3. ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลที่ภาครัฐเปิดเผยจากจุดเดียวได้ที่ data.go.th ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลของภาครัฐที่เปิดเผยแล้วจำนวน 285 ชุดข้อมูล จาก 38 หน่วยงาน 4. Government Kiosk เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นช่องทางเสริมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและบริการต่าง ๆ ของรัฐ มีข้อมูลบริการของรัฐจำนวน 8 ระบบ จาก 4 หน่วยงาน และได้ติดตั้งเพื่อให้บริการจำนวน 2 แห่งที่ศูนย์ G-Point สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายา 5. Government Smart Box เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นช่องทางเสริมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งให้บริการในรูปแบบบริการออนไลน์ (e-Services) โดยจะเร่งติดตั้งในพื้นที่ให้บริการของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของรัฐไปยังประชาชน มีการนำร่องติดตั้งอุปกรณ์ Government Smart Box ณ  จุดให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 27 เครื่อง และ 6. เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.Info.go.th) ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในคู่มือประชาชนของทุก ๆ หน่วยงาน ภายใต้ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก

ทั้ง 6 ช่องทาง ทาง EGA จะมีจุดร่วมในการเชื่อมทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยการสร้าง “ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ หรือ G-News” ขึ้นมา โดยจะเป็นระบบโมบายล์แอปพลิเคชั่นกลางที่หน่วยงานรัฐสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชน อาทิ ข่าวสารการเตือนภัย การต่อภาษีรถยนต์ เป็นต้น โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการรับข่าวจากหมวดหมู่ข่าวสารที่สนใจ หรือจากพื้นที่ที่ผู้ใช้งานอุปกรณ์อยู่ในปัจจุบัน ผ่านการตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่ หรือ Location ของอุปกรณ์ ประชาชนสามารถลงทะเบียนจากพื้นที่ที่ต้องการเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติม รวมถึงการสร้างข้อมูลข่าวสารเพื่อกระจายให้กับเฉพาะบุคคล (Private information) ด้วยการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน Web Service ของบริการที่พัฒนาขึ้น หรือส่งข้อมูลข่าวสารให้กับระบบผ่าน API โดยวิธีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้

และเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำขึ้นสู่ G-News สรอ จึงได้ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าว

สถานที่จัดอบรม

ณ อาคารสโมสรชั้น 2 สถาบันวิชาการทีโอที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-612-6000 ต่อ 3602-3606 ส่วนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี

เอกสารแนบ

1
2
3