โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE) รอบ 2/2559


5 February 2559
41

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE) รอบที่ 2 / 2559

โดย

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในวันที่อังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.

(โปรดดูประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนให้เข้าร่วมโครงการฯ ตาม File แนบด้านล่าง)

หากผู้ได้รับทุนที่มีรายชื่อท่านใดไม่ได้ดำเนินการโทร Confirm กลับมายัง สรอ.

ที่เบอร์ 081 985 0471 (ศิริพร: ปุ๊ก) ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 59

ทาง สรอ. จึงถือว่าท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับทุนในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนและได้ดำเนินการโทรศัพท์เพื่อ Confirm การเข้าร่วมโครงการฯ กับทางเจ้าหน้าที่ สรอ. แล้ว 

ทางทีมงาน สรอ. จะเร่งดำเนินการ Update ข้อมูลอีกครั้งภายในวันที่ 29 สิงหาคม 59 เวลา 10.00 น.

และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เปลี่ยนแปลงวันอบรมระดับ IP จากเดิมวันที่ 31 สิงหาคม, วันที่ 1 – 2 กันยายน 2559

เป็น วันที่ 14 – 16 กันยายน 2559 แทน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies ของบุคลากรภาครัฐสายงานไอที
 • เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านไอที
 • ประเภทการอบรมและทดสอบ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ

       1. ระดับ IP (IT Passport Examination) 

 • เหมาะสำหรับบุคลากรภาครัฐทั่วไปที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไอที ที่ไม่จำเป็นต้องเรียนจบทางด้านไอทีโดยตรง
 • ขอบเขตความรู้ของการสอบ IP มี 3 ด้านได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี
 •      2. ระดับ FE (Fundamental IT Engineer Examination) 

 • เหมาะสำหรับบุคลกรสายไอทีที่เรียนสายไอทีโดยตรง ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านไอซีทีระดับสูง
 • ขอบเขตความรู้ของการสอบ FE ครอบคลุมความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
 • คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ

 • เป็นบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการประจำ หรือตัวแทนที่หน่วยงานมอบหมา
 • เป็นผู้ดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน G-Cloud  Government Information Network (GIN) Mail GO Thai หรือทำหน้าที่ดูแลปฏิบัติงานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ของหน่วยงานต้นสังกัด
 • และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด (เป็นลายลักษณ์อักษร) เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
 •           โปรดนำหนังสืออนุมัติตัวบุคคลส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สรอ. ในวันที่อบรมในวันแรก

  จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ

 • ระดับ IP รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 ท่าน
 • ระดับ FE รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 ท่าน
 • กำหนดการจัดการอบรมและทดสอบ

       1. ระดับ IP (IT Passport Examination) ไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาทางด้าน IT

 • การอบรม จำนวน 3 วัน คือ วันที่ 14 – 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ วันที่ 31 สิงหาคม, วันที่ 1 – 2 กันยายน 2559)
 • การทดสอบ คือ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ​     2. ระดับ FE (Fundamental IT Engineer Examination) ต้องจบการศึกษาทางด้าน IT หรือสาขาใกล้เคียงเท่านั้น

 • การอบรม จำนวน 5 วัน คือ วันที่ 5 – 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • การทดสอบ คือ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • สถานที่ในการอบรมและทดสอบ

  ณ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี

  หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธ์การคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น และความเห็นชอบของ สรอ. โดยถือตามลำดับการลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
 • ถ้าผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครบตามจำนวนที่ สรอ. กำหนด ขอสงวนสิทธ์การปิดรับสมัครทันที
 • สรอ. เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก) 
 • สำหรับสมาชิกใหม่สามารถเข้าไปสร้างบัญชีผู้ใช้ได้ที่นี่

  โปรดอ่านขั้นตอนการสมัครสอบโดยละเอียดด้วยครับ/คะ

  และเมื่อสร้างบัญชีเรียบร้อนแล้ง จะต้องสมัครสอบอีกครั้งด้วย

      Click ลงทะเบียนสำหรับสมัครสมาชิกใหม่ 

  สมาชิกที่มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้วสามารถสมัครสอบได้ที่นี่  

   Click สมัครสอบ 

  คำแนะนำในการสมัครสอบ 

  – สถานะผู้สมัครสอบให้เลือก : ผู้ได้รับทุนสนับสนุน 

  – ศูนย์สอบให้เลือก : สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี

  – ระดับการสอบให้เลือก : IP หรือ FE 

  (ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครการลงทะเบียนเมื่อมีจำนวนครบตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) ทั้งนี้ สรอ. เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก) อนึ่ง ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 080 276 7779 และนางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ 081 985 0471 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bda@ega.or.th

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  ตารางอบรม FE

  0 ครั้ง
  ป้ายกำกับ : ITPE IP FE