ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2558 – 2559


28 ตุลาคม 2558
16

การดำเนินโครงการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2559

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  (สรอ.) ทำหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมของประชาชนในการใช้บริการภาครัฐ ดังนั้น สรอ. จึงได้ดำเนินโครงการจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) โดยมีแผนการจัดอบรมในปี 2559 ดังต่อไปนี้

การดำเนินโครงการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2558

1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)​

2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (eGEP)

3. หลักสูตร Cloud Computing for e-Government Exchange Program