ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2558 – 2559


28 October 2558
28

การดำเนินโครงการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2559

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  (สรอ.) ทำหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมของประชาชนในการใช้บริการภาครัฐ ดังนั้น สรอ. จึงได้ดำเนินโครงการจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) โดยมีแผนการจัดอบรมในปี 2559 ดังต่อไปนี้

การดำเนินโครงการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2558

1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)​

  • ​​​การจัดอบรมประจำปี 2558 
    • ​เนื้อหาการอบรม ประโยชน์ที่ได้รับ รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมที่ผ่านมา 

2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (eGEP)

  • ​​​การจัดอบรมประจำปี 2558 
    • ​เนื้อหาการอบรม ประโยชน์ที่ได้รับ รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมที่ผ่านมา

3. หลักสูตร Cloud Computing for e-Government Exchange Program

  • ​​​การจัดอบรมประจำปี 2558 
    • ​เนื้อหาการอบรม ประโยชน์ที่ได้รับ รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมที่ผ่านมา