โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการระบบคลาวด์ (Cloud Workshop)


6 May 2558
962

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการระบบคลาวด์ (Cloud Workshop)

๑.     หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวเร่งให้ต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการ และบูรณาการบริการภาครัฐสู่ประชาชน เทคโนโลยีคลาวด์ คืออนาคตแห่งไอที และเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงการใช้งานไอทีขององค์กรที่มีความ สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลายทั้งจากภาครัฐ และภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ในการปฏิบัติงานนั้น นับเป็นเรื่องสำคัญ และเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศไทย แต่ในทางปฏิบัติยังมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมน้อยมาก เนื่องจากบางหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในตัวระบบหรือการทำงานของระบบ Cloud Computing อย่างชัดเจน ในขณะที่บางหน่วยงานอาจจะมีความกังวลในด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ของภาครัฐไปสู่ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ และ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลักดันให้เกิดความพร้อมเพื่อรองรับแนวคิดใหม่ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ดังนั้นสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทำหน้าที่ในการให้บริการคลาวด์ภาครัฐ จึงร่วมร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี Cloud Computing และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ Cloud Computing ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ สรอ. จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการระบบคลาวด์ (Cloud Workshop) ขึ้น

๒.     วัตถุประสงค์

๒.๑   เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ มีความความเข้าใจเทคโนโลยีของ Cloud Computing ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้

๒.๒   เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและระบบสารสนเทศได้

๒.๓   เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ ลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณภาครัฐในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๒.๔   เพื่อให้สามารถเรียนรู้การบริหารจัดการระบบ Government Cloud ได้

๓.     กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ที่กำกับดูแลทางเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร

๔.     จำนวนผู้เข้าอบรมรม

บุคลากรภาครัฐ จำนวน ๒๕ ท่าน ต่อรุ่น

๕.     ระยะเวลาในการอบรม

จัดอบรมจำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๓ วัน เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ดังนี้

 •  รุ่นที่ ๑ : วันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
 •  รุ่นที่ ๒ : วันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 •  รุ่นที่ ๓ : วันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 • ๖.     สถานที่จัดอบรม

  ห้อง CC401 ชั้น ๔ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท)

  สมัครลงทะเบียน 

   รุ่นที่ ๑ : วันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘  (ปิดลงทะเบียน) 

   รุ่นที่ ๒ : วันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  (ปิดลงทะเบียน) 

   รุ่นที่ ๓ : วันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ (ปิดลงทะเบียน)

  เอกสารแนบ

  1

  Map_ICT พญาไท

  11 ครั้ง
  2
  3