โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE) ประจำปีงบประมาณ 2557 เดือนตุลาคม


6 May 2558
848

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนจาก EGA 

++ เพื่อเข้าร่วมอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE) ++

รายชื่อตามไฟล์แนบด้านล่าง (ปรับปรุง 23/09/2557)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีด้านไอทีเข้าไปมีบทบาทในทุกด้าน และพัฒนาความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ปริมาณบุคลากรทางด้านไอทีของภาครัฐที่จะมาสนับสนุนการบริการมีไม่ เพียงพอ ยังขาดแคลนผู้ที่มีพื้นฐาน และความรอบรู้ด้านไอที อีกเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีความพยายามใช้ระบบการศึกษาเข้ามาสนับสนุน แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาของสังคมยุคไอทีได้ และด้วยเหตุนี้ ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่ก้าวหน้าด้านไอทีจึงได้พัฒนาระบบการศึกษาให้ก้าวทันโลก และจัดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้านไอซีทีขึ้น เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีมาตรฐานและเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรอย่างมี ประสิทธิภาพ

ดังนั้นการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอซีที Information Technology Professionals Examination (ITPE) จึงเป็นทางออกที่เหมาะสมกล่าวคือเป็นมาตรฐานที่เกิดจากความร่วมมือของประเทศ ญี่ปุ่น พม่า มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งก่อตั้งเป็น Information Technology Professionals Examination Council (ITPEC) ในการผลักดันให้มีการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ไม่อิงผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอม รับในระดับภูมิภาค Information Technology Professional Engineering: ITPE โดยภาคีสมาชิก Information Technology Professional Examination Council: ITPEC เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงานไอทีและ Non-IT รวมทั้งใช้ประกอบการสรรหา คัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง ของบุคลากร รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการเติมเต็มช่องว่าง (Gap Filling) ด้านการพัฒนาบุคลากรไอซีที ได้อีกด้วย

ดังนั้นด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (Electronic Government Agency (Public Organization)) หรือเรียกโดยย่อว่า สรอ. (EGA) เป็นองค์การมหาชนของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เล็งเห็น ความสำคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านไอซีทีจึงได้ร่วมกับสถาบันวิทยา การ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการทดสอบมาตรฐาวิชาชีพด้านไอซีที เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญและมีมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีขั้นสูงในระดับนานาชาติ เพื่อตอบโจทย์ในการบริหารจัดการงานภาครัฐต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies ของบุคลากรภาครัฐสายงานไอที
 • เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านไอที
 • เพื่อการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
 • ประเภทการสอบ

 • การสอบระดับ IP (IT Passport Examination) เป็นการสอบความรู้พื้นฐานทั่วไปทางไอทีขอบเขตความรู้ของการสอบ IP มี ๓ ด้านได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี
 • การสอบระดับ FE (Fundamental IT Engineer Examination) เหมาะสำหรับบุคลกรไอที ที่เรียนสายไอทีโดยตรง ขอบเขตความรู้ของการสอบ FE ครอบคลุมความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่  ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์  โดยเนื้อหาการสอบครอบคลุมทั้ง ๓ ด้านได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี
 • คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ

 • การสอบระดับ IP (IT Passport Examination) เป็นการสอบความรู้พื้นฐานทั่วไปทางไอที เหมาะสำหรับบุคลากรภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไอที ที่อาจไม่ได้เรียนด้านไอทีโดยตรง
 • การสอบระดับ FE (Fundamental IT Engineer Examination) สำหรับบุคลกรไอทีภาครัฐ ที่เรียนสายไอทีโดยตรง เช่น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านไอซีทีระดับสูง
 • สถานที่ในการดำเนินงาน

  ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น ๓ อาคาร ๑ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

  อีเมล์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (คุณ เอก โอฐน้อย)

  aek.aotenoy@ega.or.th

  เอกสารแนบ

  1

  เอกสารโครงการ

  21 ครั้ง
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9